پروژه های فراساحل: آینده انرژی

 دنیای کنونی، دنیای نفت و گاز است. در حال حاضر بیشتر مخازن و میادین خشکی یا کشف شده اند و بهره برداری از آنها اغاز شده و یا در حال برنامه ریزی برای آغاز بهره برداری می باشند.

دنیای کنونی، دنیای نفت و گاز است. در حال حاضر بیشتر مخازن و میادین خشکی یا کشف شده اند و بهره برداری از آنها اغاز شده و یا در حال برنامه ریزی برای آغاز بهره برداری می باشند. اما میادین جدید که اخبار اکتشاف آنها روزانه سر خط خبرگزاری ها را پوشش می دهد در مناطق فراساحل، آبهای عمیق و قطب کشف می شوند.

ماهیت و طبیعت این میادین حوزه فعالیت و کسب و کار و تخصص های پیمانکاران عمومی این حوزه ها را تغییر بنیادی داده است. به واقع در حال حاضر جنگ بین رقبا در این بازار متلاطم کسب و کار، بین کسانی است که زودتر بتوانند با ابزارها و تجهیزاتی که وابستگی شدیدی به فنآوری های جدید دارند، بهره برداری از این میادین را آغاز نمایند. از همین بند می توان به نکات ذیل اشاره نمود:

در این بخش تلاشمان این است که ضمن پوشش دهی اخبار این سازمانهای دانش بنیان پروژه محور، به مطالعه وضعیت و چشم انداز پروژه های فراساحل بپردازیم تا برای سامانهای متمایل به ورود به این عرصه اطلاعاتی هرچند ناچیز را فراهم آورده باشیم