EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

فاینانس مگا پروژه ها

پروژه هایی که توسط GC ها انجام می شود، مانند خود GC ها بزرگ هستند. این پروژه های بزرگ منابع مالی زیادی را به خود اختصاص می دهند تا به سرانجام برسند. در بیشتر مواقع این GC ها خود توان مالی 100%  برای سرمایه گذاری از اول تا آخر این پروژه ها را که در بیشتر مواقع بصورت همزمان توسط یک GC اجرا می شوند، داشته و ندارند. GC  ها از تکنیک ها و مدل های تأمین مالی خاص و جالبی استفاده می نمایند که هم برای پروژه منفعت بهمراه دارد هم خودشان و هم سایر ذینفعان شریک در این سرمایه گذاری...

در این قسمت تلاش می کنیم مدل های تأمین مالی در پروژه های بزرگ توسط GC ها را تشریح نماییم. با ما همراه شوید تا به این اطلاعات دست یابید.

Scroll to Top