EnergyDiplomacy logo

 nikooweblogo

دوازده قسمت مهم منشور پروژه

منشور پروژه حاوی اطلاعاتی است که در فرآیند تعریف پروژه شفاف می گردند.

منشور پروژه توسط مدیر پروژه نوشته می شود و توسط حامی پروژه تأیید می شود تا نشان دهنده این باشد که یک توافق بر روی کار تا زمان تکمیل پروژه وجود دارد. اطلاعات داخل منشور پروژه در این سرفصل ها عبارت است از:

 

1- خلاصه پروژه

مقصود از اجرای پروژه را تشریح نمایید. مزایای اقتصادی و کسب و کار ناشی از اجرای پروژه و اهداف اقتصادی کلانی که بواسطه اجرای پروژه محقق خواهند شد را مشخص نمایید.

2- اهداف پروژه

لیستی از اهداف پروژه که به آنها باید دست یافت تهیه کنید. این اهداف بایستی تقویت کننده بنیادهای اقتصادی کسب و کار و استراتژی های سازمان شما باشند. اقلام قابل تحویل پروژه بایستی تقویت کننده اهداف پروژه باشند.

3- محدوده پروژه

دو قسمت اصلی در بخش محدوده وجود دارد، اقلام قابل تحویل و مرزهای پروژه. برای هر قلم قابل تحویل پروژه، یک تعریف کلان تهیه کنید. بسیار مهم است که بتوانید بصورت مشخص در مورد اقلامی که در پروژه باید تولید شوند و چه چیزهایی تولید نشوند، حرف بزنید. این امر کار شما را در مدیریت محدوده زمانیکه تغییراتی بوجود می آید تسهیل مینماید.

علاوه بر اقلام قابل تحویل، شما باید در خصوص مرزهای پروژه حرف بزنید. این تمرینی عالی بمنظور تعریف مرزهای پروژه در قالب دو واژگان داخل محدوده و بیرون محدوده خواهد بود.

4- ساعات کار تخمین زده شده (منابع)

میزان منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه را برآورد کنید. همچنین اطلاعاتی در خصوص نحوه و چگونگی تهیه و برآورد منابع ارائه دهید.

5- دوره زمانی برآورد شده

زمانی که ساعات مورد نیاز و منابع لازم جهت اجرا مشخص شد، شما می توانید مدت زمان کلی پروژه را تا زمان تکمیل آن بر اساس و با فرض میزان منابع مصرفی تخمین بزنید.

6- هزینه برآورد شده

هزینه مورد نیاز نفر-ساعت مورد نیاز نیروی کار و نیز هزینه های بالاسری تجهیزات، تأمین کنندگان، آموزش و مسافرت را نیز به این هزینه ها اضافه کنید.

7- ریسک های اصلی

ریسک ها شرایط بیرونی آینده پروژه و یا وقایعی هستند که باعث بروز مشکلاتی برای پروژه در صورت وقوع می شوند. اگر ضرب احتمال در اثر این وقایع قابل قبول نباشد ریسک تلقی می شوند.

8- مفروضات اصلی

مفروضات مواردی هستند که شما به درستی آنها باور دارید اما 100% مطمئن نیستید. این مفروضات بر اساس تجربه، طوفان فکری با ذینفعان و بررسی مواردی که با ریسک کم در فرآیند مدیریت ریسک تعریف شده اند، بدست می آیند.

9- محدودیت ها

محدودیت ها وقایع یا بازدارنده هایی هستند که خارج از کنترل تیم پروژه بوده و نیاز به اداره آنها از بیرون سازمان است. آنها را مشکلاتی مهم تلقی نکنید. آنها ریسک نیستند مگر آنکه 100% محقق شوند. آنها واقعیت وجودی پروژه هستند.

10- وابستگی های پروژه

لیستی از پروژه های دیگر در حال پیشرفت یا فعال که با پروژه شما وابستگی دارد، تهیه کنید. این وابستگی ها مبتنی بر اقلام قابل تحویل پروژه بوده و بر آنها تأثیر می گذارند.

11- رویکرد پروژه

در این قسمت فازها و مایلستون های اصلی پروژه تشریح می شود و توالی های اصلی در آن.

12- سازمان پروژه

چارت سازمانی دارای باکس هایی است که انعکاس دهنده میزان درگیری ذینفعان در پروژه است. لیستی از مدیر پروژه، حامی پروژه، تیم پروژه کمیته راهبری پروژه و ...

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

Scroll to Top